Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan:

Het beleid van de Stichting richt zich aan de ene kant op het werven van middelen en aan de andere kant op het realiseren van in de doelstelling passende projecten.

Daarbij is een belangrijk, en tot op zekere hoogte beperkend, uitgangspunt dat de stichting gevoerd wordt op basis van onbezoldigde vrijwilligersinzet. Het oogmerk is om te verwerven middelen rechtstreeks en volledig in te zetten voor de beoogde projecten. Uitzondering daarop is dat eventueel te verkrijgen subsidies ook ingezet kunnen worden voor uitgaven die direct verband houden met publieke administratieve vereisten, zoals bijvoorbeeld notariële, bancaire en accountantskosten.  

Werven van middelen

Voor het werven van middelen wordt samenwerking gezocht met exploitanten en investeerders van installaties en objecten die op enige wijze belastend zijn voor het welbevinden van de private inwoners van Wijk aan Zee. Een typisch voorbeeld van concrete uitvoering van deze beleidslijn is het convenant dat de Stichting heeft gesloten met Infinergy over het windmolenpark “Ferrum” op het aan Wijk aan Zee grenzende bedrijfsterrein van Tata Steel. Overeengekomen is dat een gebiedsfonds wordt ingericht waarin jaarlijks een bedrag wordt gestort door de exploitant van Ferrum. Een belangrijk percentage (tot 80%) van dit bedrag komt ter beschikking voor projecten van de Stichting.

Het ontwikkelen van projecten

De Stichting ontwikkelt projecten conform de doelstelling. Deze ontwikkeling bestaat uit:
– inventariseren van potentiële projecten
– nagaan van draagvlak in het dorp
– het vinden van “project eigenaren”, die de kar willen trekken (dat kan ook de Stichting zelf zijn)
– het (co-)financieren van het project
– het ontwerpen, opzetten en realiseren van het project

Om de bevolking optimaal bij de projecten te betrekken worden bij de projecten passende structuren opgezet. Bijvoorbeeld de vorming van co-operatie als het gaat om gedistribueerde opwekking van zonne-energie. 

Hier vindt u het beleidsplan.